Hopp til innhold

Bærekraftig forretningspraksis

Slettvoll Møbler AS er et norsk firma, med hovedkontor og produksjon på Stranda. Vi har satt høye standarder i måten vi driver forretning på, og krever at våre leverandører og partnere driver forretning med samme standarder, integritet og etiske atferd. Ansvarlig forretningsskikk er en forventning vi har av oss selv og alle leverandører og partnere vi gjør forretning med.


I over 70 år har Slettvoll jobbet for å ha en bærekraftig praksis som respekterer mennesker, lokalsamfunnet og miljø. Slettvoll har hele tiden latt oss inspirere av ønsket om å forene kvalitet og skjønnhet. Nærheten til den vakre naturen, det ekte, enkle og jordnære har preget utviklingen til Slettvoll. Dette policy-dokumentet sammen med Slettvoll Code of Conduct for leverandører danner grunnlaget for bærekraftsarbeidet i vår verdikjede.

Slettvoll anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling. Dette innebærer at vår produksjon og være leverandører hele tiden skal jobbe for å minimalisere utslipp og sikre at fremtidige generasjoner blir ivaretatt. FNs bærekraftsmål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. Slettvoll har latt seg inspirere av bærekraftsmålene og bruker det som et verktøy for en bærekraftig utvikling og for å sette bærekraftsarbeidet vårt inn i en større sammenheng. Bærekrafts mål nummer 8 (anstendig arbeid og økonomisk vekst), 12 (ansvarlig forbruk og produksjon), 13 (stoppe klimaendringene) og 17 (samarbeid for å nå målene) som de mest vesentlige for Slettvoll.

Bærekraftsstrategi

Slettvoll jobber for å bidra til et fornuftig forbruk ved å designe, utvikle og produsere møbler som er varige og kan gå i arv. Vi jobber for å ivareta sirkulærøkonomi, vi har respekt for materialene og personene som lager møblene, og naturen er en selvfølgelig del av vår bedrift.

Miljøsertifisering

Som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift forplikter Slettvoll seg til å følge årlig innrapportering for avfall, transport og energi. Aktsomhetsvurdering blir gjennomført årlig og er en del av vår innkjøpsrutine. Dette innebærer en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen organisasjon og i hele verdikjeden. Våre leverandører og samarbeidspartnere er forventet å følge samme tilnærming, og våre innkjøpere sikrer dette ved tett dialog, fabrikkbesøk og Code of Conduct.

Code of Conduct

Slettvoll har utarbeidet en Code of Conduct som alle strategiske leverandører skal signere. På denne måten sikrer vi at alle leverandører av Slettvoll leverer varer og tjenester som er produsert i samsvar med våre retningslinjer for etisk handel. Leverandører må ta rimelige tiltak for å sikre seg at deres leverandører og underleverandører også handler i samsvar med disse retningslinjene. Ved forespørsel fra Slettvoll, må leverandøren være i stand til å dokumentere at de forholder seg til retningslinjene for etisk handel. Dette kan inkludere oppfølgingsmøter, egenerklæring og/eller inspeksjon av arbeidsforholdene på produksjonsstedet.

Krav til egen virksomhet

Slettvoll søker lokale leverandører der det er mulig. Samtidig må vi hente komponenter fra Europa og i noe mindre grad resten av verden for å sikre variasjon i kolleksjonen. Vi innser at sammenhengen mellom våre leverandører og vår egen virksomhet kan ha en mulig negativ påvirkning på miljøet. Vi forplikter oss derfor til å bidra til positiv utvikling i leverandørkjeden med å sette krav til egen drift.

Aktsomhetsvurderinger

Slettvoll har vurdert risikobildet i hele verdikjeden som lav. Det er høy grad av lokale leverandører med tett samarbeid. Leverandører lokalisert i Europa har også tett kommunikasjon med Slettvoll og årlig leverandørbesøk.

Slettvoll gjennomførte et møte med alle innkjøpere i september 2022 der reglene rundt Åpenhetsloven ble gått gjennom. Det ble i tillegg gjort en vurdering av leverandørene til Slettvoll i forhold til risiko av etiske retningslinjer. Leverandørene er gruppert i tre ulike risikogrupper: Rød for høy risiko, gul for middels risiko og grønn for lav risiko. Leverandører lokalisert i Europa er plassert i gruppen for lav risiko. De leverandørene er som er plassert i gul og rød gruppe vil ha en årlig gjennomgang som inkluderer besøk i fabrikken. Slettvoll har ansatt en egen kontroller som jevnlig besøker leverandører i rød gruppe for å sikre at det ikke forekommer brudd på etiske retningslinjer.


Ansvarlig innkjøpsrutiner

Slettvoll har etablert tydelige retningslinjer for ansvarlig innkjøpspraksis. Vi legger stor vekt på å etablere langvarige forhold til leverandører som bidra til å skape en positiv utvikling i vår verdikjede. Alle leverandører til Slettvoll skal forholde seg til lover og regler i sitt land og levere på Slettvoll sine krav til mennesker og miljø.

Fri fagforening og helseforsikring

Slettvoll støtter opp om retten til fri fagorganisering. Tillitsvalgt er representert i styret til Slettvoll og vi skal involvere arbeidsrepresentanter i vårt arbeid med bærekraftig forretningspraksis. Alle ansatte i Slettvoll Møbler AS er dekket av helseforsikring innført i 2021.


Antikorrupsjon

Alle ansatte i Slettvoll tar avstand fra alle former fra korrupsjon. Slettvoll, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører. Dette er inkludert i Slettvolls personalhåndbok og etiske retningslinjer for alle ansatte.

Land under handelsboikott

Slettvoll samarbeider ikke med leverandører som produserer i områder som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Etterlevelse og tiltak

Alle i Slettvoll Møbler AS skal sette seg inn i de Etiske retningslinjene og etterleve disse.

Slettvoll skal utføre en risikovurdering hvert år med hensikt i å forebygge og redusere mulige negative konsekvenser. Dersom denne risikovurderingen avdekker forhold som utgjør en risiko skal styret varsles og det skal iverksettes planer for å stanse, forebygge eller redusere risikoen og det skal gjennomføres en leverandøraudit.

Dersom det avdekkes brudd på etiske retningslinjer hos leverandører, skal innkjøper utarbeide en plan for utbedring innen rimelig tid. Dersom utbedring uteblir eller ikke oppnår kavene som er satt vil Slettvoll terminere kontrakten med leverandøren.